Info en tips

Info en tips

Meer informatie
Op deze pagina zullen meer tips en informatie verschijnen. Heb jij als kunstenaar informatie die handig of nuttig is om te delen? Stuur een mail naar: website@defirmagouda.nl

Beroepsverenigingen

NABK
De Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) is de grootste en meest actieve kunstenaarsvereniging van Nederland.
nabk.nl

BBK
BBK is een vereniging met leden, die een ledenvergadering en een door de leden gekozen bestuur heeft. Belangenvertegenwoordiging voor kunstenaars door verschillende diensten voor de beroepspraktijk te bieden en ons te laten horen in de politiek.
bbknet.nl

BOK
De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars.
boknet.nl

Kunstenbond
Kunstenbond is de vakbond van de culturele en creatieve sector. Professioneel gemaakt is professioneel betaald. Fair pay, eerlijke contracten, meer zekerheid en een veilige werkvloer moeten vanzelfsprekend worden. Dat is waar de Kunstenbond elke dag voor strijdt.
kunstenbond.nl


Cultureel ondernemen

Cultuur en ondernemen
Kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Wij zijn financier voor cultureel ondernemers. Wij zijn er voor cultuur.
Je bent een maker, kunstenaar of ondernemer in de creatieve sector en je wilt je verder ontwikkelen met je praktijk. Bij Cultuur+Ondernemen bieden we je trainingen, mentorprogramma’s, inspiratie en kennis om je verder te ontwikkelen.
cultuur-ondernemen.nl

Platform BK
Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij werken aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is.
platformbk.nl/category/resultaten

Op 1 januari 2012 stopte Maaike van Steenis met haar werk als zakelijk leider en fondsenwerver om zich te gaan richten op het coachen van kunstenaars en creatieve ondernemers.
succesvolondernemenalscreatief.nl


Diversen

Open calls

Boekmanstichting
Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid
https://www.boekman.nl/

Tips over het fotograferen van je werk
Hoe je je kunstwerken het beste kunt fotograferen, zie je op dit filmpje.

Inspiratie

The art couch
theartcouch.be

Kunst werkt
Kunstwerkt bezorgt je inspiratie voor het maken van je werk. Ontdek onze projecten, neem deel aan workshops en open calls. Of haal tips uit artikels en verhalen.
kunstwerkt.be

De witte raaf
De Witte Raaf wil het gesprek over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen inspireren en stofferen.
www.dewitteraaf.be

Folio
Folio bundelt het beste uit de Vlaamse cultuurmagazines.
foliomagazines.be

Praktijk

Kunst en kunstenaar
kunstenkunstenaar.nl/artikelen

Makersmanieren
Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken “we” daar samen kennis van?makersmanierenblogs.hku.nl/intro-makersmanieren

Vakblad voor beeldend kunstenaars
www.bkinformatie.nl

Kunstenaars Materiaal
Tijdschrift over kunst en materiaal. Ruim 30 jaar informeert kM over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunst en materiaal. Eigen onderzoeken, inspiratie, materiaal technische verdieping en meer.
kunstenaarsmateriaal.nl

PR en marketing

PR News.io
Een helder overzicht van alle grondbeginselen van public relations voor kunstenaars: PR voor kunstenaars 2023
pr-voor-kunstenaars

Subsidie

Culturele financieringswijzer
De Culturele Financieringswijzer is er voor kunstenaars, makers, zelfstandigen, creatieve ondernemers en culturele organisaties die hun ideeën willen waarmaken. Laat je adviseren en inspireren bij het vinden van de beste geldbronnen en een goede financieringsmix.
cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer

cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer/dossier/cultuursubsidies

Gemeente Gouda
De gemeente vindt kunst en cultuur, de bereikbaarheid ervan en de rol die het speelt voor een sociale, leefbare en aantrekkelijke stad belangrijk. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van de culturele sector in Gouda.

Werktuig PPO
Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen binnen de sector. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling investeren we met je mee. Op deze site kun je op simpele wijze een aanvraag indienen tot medefinanciering van je ontwikkelplan. We noemen dat jouw PPO, Permanente Professionele Ontwikkeling. Wij stellen jouw ontwikkelbehoefte centraal, we werken niet met vaste aanbieders van opleidingen, je kan zelf kiezen welke vorm van ontwikkelen het beste bij je past. Individueel of collectief, klassiek opleiden of een peer to peer traject? Jij kiest, wij faciliteren.
werktuigppo.nl

Fonds 1818
Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.
fonds1818.nl

Fondsenwerving
Uitgebreide informatie over financiële regelingen, zoals subsidies, fondsen en financieringen, die voor de financiering van je organisatie of project beschikbaar zijn.
fondswervingonline.nl

Rijkscultuurfondsen
De zes cultuurfondsen zijn actief binnen alle culturele disciplines: architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie. Zij zorgen voor doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief naar verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten.
cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel/rijkscultuurfondsen

Mondriaanfonds
We financieren projecten en programma’s van beeldend kunstenaars, kunstpodia, uitgevers, opdrachtgevers, musea en andere erfgoedinstellingen. We organiseren zelf ook activiteiten. Je kunt via onze regelingen subsidie aanvragen om je plannen te realiseren.
mondriaanfonds.nl